آموزشگاه نقاشی سیمرغ کرج
مرکز آموزش و آفرینش خلاقیتهای هنری

اخبار سایت

 

♦ برگزاری نمایشگاه وفروش آثارهنرجویان درآلمان 2016

♦ برگزاری نمایشگاه وفروش آثار هنرجویان درنمایشگاه بین المللی هنر دبی2017

♦ برگزاری نمایشگاههای متعدد داخلی از آثارهنرجویان منتخب و ساعی

♦ چاپ کاتالوگ و مجموعه کارت پستال از آثار هنرجویان

♦ برگزاری تورهای تخصصی و تفریحی جهت هنرجویان

برگزاری نمایشگاه نقاشی کودکان آذر 1398

راه یافتن آثار هنرجویان در فستیوال هنر دوحه قطر2018

شرکت هنرجویان در نمایشگاه گروهی قطر 2017

برگزاری نمایشگاه نقاشی هنرجویان بهمن 1397 نگارخانه کمال

برگزاری نمایشگاه نقاشی هنرجویان دی1397 نگارخانه کمال

برگزاری نمایشگاه نقاشی هنرجویان آذر1397 نگارخانه کمال

برگزاری نمایشگاه نقاشی هنرجویان مهر1397 نگارخانه کمال

برگزاری نمایشگاه نقاشی هنرجویان اسفند 1397 نگارخانه کمال

دریافت لوح تقدیر و تندیس زرین توسط هنر جویان در فستیوال هنر قطر2017